• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Statut

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 4/2021 Walnego Zebrania Klubu Inteligencji
Katolickiej w Bielsku-Białej, przeprowadzonego drogą korespondencyjną w przyjętym przez Zarząd 15 czerwca jako I
terminie, a 22 czerwca 2021 r. jako II terminie.
Zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką

STATUT Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej

Rozdział 1
Nazwa, teren działania i prawa stowarzyszenia.

§ 1

 • 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W
  BIELSKU-BIAŁEJ imienia Św. Józefa zwany w dalszym ciągu KLUBEM.
 • 2. KLUB jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową, która
  swoją działalność statutową prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem członków
  stowarzyszenia.
 • 3. KLUB jest organizacją pożytku publicznego. KLUB działa na zasadach demokratycznych, czas jego
  działalności nie jest ograniczony.

§ 2

Terenem działania KLUBU jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

KLUB posiada prawo tworzenia sekcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą władz KLUBU jest miasto Bielsko-Biała.

§ 5

KLUB używa własnych pieczęci: podłużnej i okrągłej, których wzór ustala Zarząd KLUBU.

§ 6

KLUB może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdział 2

Cele i środki działania:

§ 7

 1. KLUB opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw KLUB może zatrudniać pracowników.
 3. KLUB może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach
  prawnych.
 4. Cały dochód z działalności statutowej i gospodarczej KLUB przeznacza na działalność statutową i nie może
  dochodu przeznaczać do podziału pomiędzy swoich członków.

§ 8

KLUB jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, którzy zgodnie ze swoim
światopoglądem mają na celu:

 1. pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego oraz praktykę kultu religijnego dla
  kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków indywidualnych,
  społecznych i politycznych,
 2. pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej,
 3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. rozpowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
 5. przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym – takim jak chuligaństwo, alkoholizm, rozwydrzenie obyczajowe,
  nieuczciwość w pracy, kradzież mienia publicznego itp.,
 6. działalność charytatywno-opiekuńczą i niesienie pomocy potrzebującym,
 7. dobroczynność,
 8. działalność ekumeniczną.

§ 9

LUB powyższe cele realizuje poprzez:

 1. niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy ludziom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
  szans tych rodzin i osób,
 2. działalność charytatywną i dobroczynną,
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
  i kulturowej,
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 5. ochronę i promocję zdrowia,
 6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i rencistów,
 8. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
  pracy,
 9. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 10. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 11. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 12. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 13. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
 14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 15. turystykę i krajoznawstwo,
 16. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 17. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
 18. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 19. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
  wspomagających rozwój demokracji,
 20. ratownictwo i ochronę ludności,
 21. łanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez
  świadczenie usług w społeczności lokalnej,
 22. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 23. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 24. promocję i organizację wolontariatu.

§ 10

KLUB realizuje działalność charytatywną poprzez prowadzenie Katolickiego Domu Opieki „Józefów” w Bielsku-Białej przy
ul. Grzybowej 8, w którym funkcjonują:

 1. Świetlica Środowiskowa „Dzieciątka Jezus”,
 2. Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych „Św. Józefa”,
 3. Dom Pomocy Społecznej „Matki Bożej Nieustającej Pomocy” jako odpłatna działalność pożytku
  publicznego,
 4. Dzienny Dom Opieki dla Seniora, z możliwością całodobowego pobytu, jako odpłatna działalność pożytku
  publicznego,
 5. prowadzenie działalności leczniczej, w tym rehabilitacji, także rehabilitacji po przebyciu choroby
  korona wirusa, jako odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 11

 1. Prowadzenie przez KLUB działalności, o której mowa w §§ 9 i 10 może odbywać się we współpracy z organami
  administracji publicznej prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie odpowiadającym
  zadaniom statutowym KLUBU.
 2. Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach w formie:

  1. wykonania powierzonych zadań publicznych przy udzielonej dotacji na finansowanie ich realizacji,
  2. wykonywanie takich zadań przy uzyskaniu wsparcia wraz z dotacją na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Wynagrodzenie pracowników (zleceniobiorców) nie może przekroczyć wartości, o których mowa w art.9
  ust.1 pkt.2 ustawy z 24.04.2001 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 12

Statutowa działalność KLUBU, o której mowa w

§ 7 ust. 3 nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów
prawa o działalności gospodarczej i jako działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez KLUB jako
działalność odpłatna i nieodpłatna.

Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które KLUB
nie pobiera wynagrodzenia.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki:

§ 13

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie deklaracji złożonej do Zarządu KLUBU, który w tej sprawie
podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów. Członkowie otrzymują legitymację KLUBU.

§ 14

Członek ma prawo do:
uczestnictwa w walnych zebraniach KLUBU oraz realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do władz KLUBU,
brania udziału w działalności KLUBU.

§ 15

Członek KLUBU ma obowiązek:
realizowania światopoglądu katolickiego w życiu osobistym i zbiorowym,
ścisłego przestrzegania statutu, stosowania się do uchwał Zarządu KLUBU i wprowadzania ich w życie,
brania czynnego udziału w działalności KLUBU,
regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 16

Za nieprzestrzeganie statutu, Zarząd ma prawo udzielenia członkowi upomnienia, nagany, względnie może go wykluczyć
z KLUBU. Od decyzji Zarządu członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

§ 17

Przynależność do KLUBU oraz związane z nią prawa i obowiązki ustają z chwilą:
zgłoszenia rezygnacji na piśmie w Sekretariacie KLUBU,
skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez 12 miesięcy,
wykluczenia z KLUBU w trybie

§ 16 statutu,

z chwilą śmierci członka KLUBU.

Rozdział 4
Ustrój i władze KLUBU:

§ 18

Władzami KLUBU są:
Walne Zebranie,
Zarząd KLUBU, skreślono wyrazy: oraz jego Prezydium,
Komisja Rewizyjna.

§ 19

Do zakresu działania Walnego Zebrania KLUBU należy:
wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd KLUBU rocznego sprawozdania z działalności KLUBU,
rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia z KLUBU,
ustalanie wytycznych programowych działalności KLUBU,
ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium Zarządowi KLUBU,
podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, które ze względu na swą szczególną wagę wymagają przejawu woli
całego KLUBU,
uchwalanie statutu oraz jego zmiana,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KLUBU.

§ 20

Do ważności uchwał Walnego Zebrania KLUBU jest konieczna obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W
przypadku braku połowy członków w pierwszym terminie Zebrania, na Walnym Zebraniu zwołanym w drugim terminie do 7
dni, uchwały zapadają bez względu na ilość uczestników. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów,
za wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu KLUBU, które wymagają większości 2/3 głosów.

§ 21

Walne Zebranie KLUBU jest zwoływane przez Zarząd KLUBU raz do roku, z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14
dni przed zebraniem. Nadzwyczajne Walne Zebranie KLUBU jest zwoływane na skutek decyzji Zarządu KLUBU, Komisji
Rewizyjnej lub na życzenie 1/3 członków.

§ 22

Zarząd KLUBU kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem KLUBU.

§ 22a

Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 23

Zarząd KLUBU składa się z 5-9 członków pochodzących z wyboru.

§ 24

Prezes i pozostali członkowie Zarządu KLUBU oraz Komisja Rewizyjna są wybierani na okres trzech lat.

§ 25

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna dla uzupełnienia swego składu mają prawo dokooptowania do swego grona nowych członków
w liczbie nie większej niż 1/3 ogólnej liczby wybranych członków.

§ 26

Zarząd Klubu konstytuuje się wybierając ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Skreślono zdanie
drugie.

§ 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu
zwołuje Prezes Zarządu, z podaniem porządku dziennego.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu KLUBU należy w szczególności:
realizacja wytycznych działalności KLUBU uchwalonych przez Walne Zebranie, zatwierdzanie rocznych planów pracy oraz
uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków,
powoływanie sekcji terenowych,
podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania i skreślania członków,
zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań KLUBU,
podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn,
podejmowanie uchwał w przedmiocie kupna, sprzedaży, zmiany i obciążenia nieruchomości,
organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej,
współpraca z organizacjami chrześcijańskimi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi,
kierowanie działalnością KLUBU w oparciu o ustalone plany pracy,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków oraz regulaminów, a także
wydawanie wszelkich instrukcji wewnętrznych oraz legitymacji członkowskich,
gospodarowanie funduszami i majątkiem KLUBU, w granicach określonych preliminarzem, dodatkowymi funduszami
specjalnymi, o ile będą utworzone, oraz dokonywanie niezbędnych zmian budżetowych w granicach obowiązujących
przepisów,
zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów i udzielanie pełnomocnictw,
reprezentowanie KLUBU,
organizowanie co najmniej raz w roku spotkań z pracownikami, wnioski ze spotkań będą przedmiotem obrad Zarządu i
stanowisko zostanie przekazane pracownikom w trybie komunikacji wewnętrznej.

§ 29 (poprzednią treść tego paragrafu skreślono)

Oświadczenia rodzące zobowiązania finansowe podpisuje Prezes z jednym z członków Zarządu lub dwaj członkowie
Zarządu. Wyżej wymienione osoby składają informację na najbliższym zebraniu Zarządu.
Zarząd może ustanowić pełnomocnika, określając jego umocowanie w zakresie zaciągania zobowiązań przez KLUB i
reprezentowania KLUBU.

§ 30

Uchwały Zarządu KLUBU podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków.

§ 31

Komisja Rewizyjna w składzie 3-5 członków wybranych na Walnym Zebraniu jest organem kontrolującym działalność KLUBU.
Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego KLUBEM i nie podlega mu w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej
członków.
Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona zwykłą większością głosów przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola działalności organizacyjnej KLUBU,
kontrola gospodarki finansowej i majątku KLUBU,
składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu KLUBU i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi KLUBU,
występowanie do Prezydium Zarządu KLUBU z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia
Zarządu KLUBU,
udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu KLUBU.
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; nie mogą też pobierać wynagrodzenia za
pełnioną funkcję w Komisji Rewizyjnej.
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego.

§ 32

Członkowie KLUBU, stosownie do zainteresowań, mogą działać w ramach sekcji tworzonych i kontrolowanych przez Zarząd
KLUBU.
Rozdział 5
Fundusz i majątek:

§ 33

Fundusze KLUBU składają się z, w szczególności:
wpisowego i składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz ofiarności publicznej,
dochodów osiąganych z działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia.

§ 34

KLUB jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną może posiadać ruchomy i nieruchomy majątek, który przeznacza
się wyłącznie na realizację zadań statutowych stowarzyszenia.

§ 35

Majątkiem i funduszami KLUBU dysponuje Zarząd, w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym i
sprawozdawczym KLUBU jest rok kalendarzowy.

§ 36

Zabrania się:
– udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem KLUBU w stosunku do jego członków lub pracowników oraz
osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
– przekazywania majątku KLUBU na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
– wykorzystywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu KLUBU,
– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy
KLUBU oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 6
Interpretacja statutu:

§ 37

Wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego statutu rozstrzyga Zarząd KLUBU.
Rozdział 7
Rozwiązanie KLUBU:

§ 38

Rozwiązanie KLUBU może nastąpić na mocy uchwały Zwyczajnego względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania KLUBU, przy
kwalifikowanej większości głosów, zgodnie z

§ 20 niniejszego statutu. W przypadku braku na kolejnych trzech
Walnych Zebraniach KLUBU statutowej liczby członków uprawnionych do podjęcia uchwały o rozwiązanie KLUBU – KLUB
uważa się za rozwiązany.

§ 39

Zarząd KLUBU w porozumieniu z Komisją Rewizyjną w wypadku rozwiązania KLUBU zabezpieczy i przekaże majątek KLUBU,
nieruchomości i ruchomości, a także fundusze na rzecz Rzymsko-Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej w
Bielsku-Białej.

Możliwość komentowania została wyłączona.