• Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej

Zaproszenie do udziału w projekcie Strefa Seniora w ramach programu Aktywni Plus

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych seniorów 60+ do udziału w Projekcie Aktywni Plus ,,Strefa seniora” w terminie od 4 maja br. do 31 grudnia br.

Zapisy na warsztaty odbywają się codziennie w siedzibie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Grzybowej 8 w KDO ,,Józefów” w godzinach pracy Placówki (9-15), telefonicznie pod nr tel. 33 814 94 43, mailowo: kontakt@kikjozefow.org.pl lub osobiście – prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z kierownikiem 691 351 237.

Zapraszamy !

Warsztaty Bliżej kultury

   Edukacja zdrowotna

   Warsztaty historyczne

   Blok Warsztatów Terapii Zajęciowej

   Warsztaty integracyjne

   Warsztaty Ruch się opłaca

   Stacjonarny i terenowy dyżur informatyczny

   Warsztaty fotograficzne, radiowe, kultury i języka włoskiego

   Warsztaty edukacji społeczno-obywatelskiej

   Wsparcie seniorów w miejscu zamieszkania

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych”

 „Aktywni+” na lata 2021–2025” – EDYCJA 2021

Tytuł zadania publicznego: ,,STREFA SENIORA” 

Aktywni+

Cel projektu i zadania

Ze względu na główny cel Programu Aktywni + zakładający zwiększenie uczestnictwa osób starszych we
wszystkich dziedzinach życia społecznego, nasze działania i inicjatywy prowadzone w ramach STREFY
SENIORA będą skierowane na wzmocnienie aktywności seniorów zarówno poprzez bogatą ofertę
zagospodarowania ich czasu wolnego, jak również poprzez włączenie działań przyczyniających się do
zwiększenia ich zaangażowania w kontakty społeczne, integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
pogłębianie wiedzy dotyczącej wykorzystania nowych technologii w życiu codziennym oraz kształtowanie
postaw, sprzyjających pozytywnemu wizerunkowi starości. Czas pandemii okazał się wyjątkowo trudny
dla seniorów w każdym wieku. W sposób szczególny ucierpiały kontakty i relacje międzyludzkie, osoby
starsze, przebywające w osamotnieniu przez długi czas narażone są na różnego rodzaju dysfunkcje
związane nie tylko z narządami ruchu, ale także z psychiką i sferą ducha. Można obserwować postępujący
regres dotykający seniorów na wielu płaszczyznach życia, począwszy od tych najbardziej prozaicznych
czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem tj.: zakupy, przygotowywanie posiłków, czynności
higieniczno-kosmetyczne itd. a skończywszy na relacjach międzyludzkich, umiejętności odnalezienia się
w pandemicznej rzeczywistości podlegającej tak wielu obostrzeniom i ograniczeniom. Wychodząc
naprzeciw trudnej sytuacji seniorów, proponujemy w ramach Projektu Działania nastawione na
minimalizowanie skutków pandemii. Utworzenie STREFY SENIORA, w ramach której będą prowadzone
różnorodne warsztaty, zajęcia i spotkania ma na celu stworzenie komfortowej przestrzeni, która przywróci
poczucie bezpieczeństwa osobom starszym i niepełnosprawnym, stanie się miejscem spotkania,
rozmowy, wymiany opinii i poglądów, ponieważ ograniczenie kontaktów jest niewątpliwie jednym z
największych deficytów odczuwalnych przez seniorów w dobie pandemii. Realizacja projektu wpłynie na
optymalne przedłużenie okresu rzeczywistej aktywności psychicznej i fizycznej seniorów, zróżnicowane
działania (warsztaty Bliżej Kultury, warsztaty edukacji społeczno-obywatelskiej, warsztaty kulinarne,
warsztaty terapii zajęciowej, warsztaty historyczne, warsztaty Ruch się opłaca, warsztaty z prawnikiem,
warsztaty kultury włoskiej i języka, warsztaty radiowe, warsztaty fotograficzne, stacjonarny i terenowy
dyżur informatyczny, wsparcie seniorów w miejscu zamieszkania) umożliwią beneficjentom dostęp do
dóbr kultury i sztuki, turystyki i rekreacji, nauczą twórczego podejścia do życia i konstruktywnego
rozwiązywania własnych problemów, a także zachęcą do aktywności społecznej poprzez zaangażowanie
w wolontariat. Dzięki rozmaitym zajęciom beneficjenci Zadania będą mieli możliwość pogłębienia więzi z
innymi ludźmi poprzez bycie w grupie, nabycie umiejętności współpracy i współdziałania. Ważnym
elementem naszego Projektu jest przeciwdziałanie e-wykluczeniu poprzez pomoc seniorom w
zagadnieniach związanych z szeroko pojętym wykorzystywaniem komputerów i telefonów komórkowych
(smartfonów) w codziennym życiu (min. dyżury informatyczne). Wychodzimy na przeciw osobom z
dysfunkcją narządów ruchu poprzez wsparcie ich we własnych mieszkaniach („Jesteś potrzebny” –
towarzyszenie i opieka nad seniorami pozostającymi w domu). Za wiodący kierunek działań w naszym
projekcie obraliśmy zajęcia w obszarze przywracania, podtrzymywania i rozwijania sprawności
intelektualnej i ruchowej oraz tworzenia i rozwijania kontaktów międzyludzkich i społecznych, gdyż w
dobie pandemii właśnie te obszary życia seniorów doznały największego spustoszenia i wymagają
podjęcia działań naprawczych.

Grupa docelowa

Bezpośrednimi odbiorcami Projektu są osoby 60+ mieszkające na terenie całego miasta i okolic o różnym stopniu sprawności. Rekrutacja beneficjentów będzie się odbywała:

a) w oparciu o istniejące już zasoby ludzkie Oferenta – KIK prowadzi Dom Dziennego Pobytu dla osób
starszych, Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych oraz Klub Wsparcia Rówieśników 60+ (należą do
niego osoby w wieku emerytalnym mieszkające na terenie całego miasta, które wspierają w ramach
wolontariatu wewnątrzpokoleniowego pensjonariuszy DDP i DPS),
b) poprzez kampanię informacyjną do osób 60+ z terenu całego miasta i okolic.
W celu dotarcia do ewentualnych beneficjentów projektu planujemy nagłośnienie podejmowanych przez
nas działań: w lokalnej rozgłośni radiowej, poprzez naszą stronę internetową oraz rozmowy indywidualne
tak, aby trafić do możliwie jak najszerszego grona seniorów.

Planowane rezultaty, poziom osiągnięcia rezultatów, sposób monitorowania

Lp. Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
1
Nawiązanie nowych kontaktów i
pogłębienie więzi z innymi ludźmi
poprzez bycie w grupie, spotkania
integracyjne i pracę w małych
grupach.
40
dokumentacja zdjęciowa, listy obecności
2
Zmotywowanie
beneficjentów do większej aktywności
społecznej w ramach wolontariatu
wewnątrz- i międzypokoleniowego
zmiana postawy z ,,biorcy” na ,,dawcę”
20
dokumentacja zdjęciowa, listy obecności
3
Pogłębienie wiedzy z zakresu
historii, Zwiększenie uczestnictwa
beneficjentów ostatecznych w dobrach
kultury. Rozbudzenie
zainteresowania sztuką, językiem i kulturą włoską
15
listy obecności, dokumentacja zdjęciowa
4
Beneficjenci pogłębią wiedzę z
zakresu szeroko rozumianej edukacji
zdrowotnej, nabędą umiejętność
prowadzenia zdrowego stylu życia
,odżywiania oraz dbałości o higienę
osobistą.
Zajęcia ruchowe pomogą pogłębić i zachować sprawność fizyczną
10
listy obecności, dokumentacja zdjęciowa
5
Seniorzy zdobędą wiedzę z
podstawowej obsługi
komputera/smartfona/tabletu,obsługi urządzeń
peryferyjnych, wyszukiwania
informacji w sieci internet i obsługi
programów biurowych, obsługa
różnych kanałów komunikacji w sieci.
Seniorzy zapoznają się ze
współczesnymi zagrożeniami w
cyberprzestrzeni i nauczą się w jaki
sposób ich unikać.
10
listy obecności

 

 

Warsztaty w ramach projektu Aktywni Plus – Strefa Seniora. Zapraszamy !

  Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów 60+ do wzięcia udziału w zajęciach ,,Strefa Seniora” w ramach Projektu   dofinansowanego  ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych Aktywni +

Projekt obejmuje:

   Warsztaty Bliżej kultury

   Edukację zdrowotną

   Warsztaty historyczne

   Blok Warsztatów Terapii Zajęciowej

   Warsztaty integracyjne

   Warsztaty Ruch się opłaca

   Stacjonarny i terenowy dyżur informatyczny

   Warsztaty fotograficzne, radiowe, kultury i języka włoskiego

   Warsztaty edukacji społeczno-obywatelskiej

   Wsparcie seniorów w miejscu zamieszkania

Zapraszamy do zapisów na poszczególne zajęcia:      kontakt@kikjozefow.org.pl  / telefonicznie (w godzinach: 9-14, od poniedziałku do piątku) pod nr tel. 33 814 94 43 lub osobiście w Bielsku-Białej, ul. Grzybowa 8, siedziba Domu Dziennego Pobytu Św. Józefa w KDO ,,Józefów” oraz bezpośrednio u kierownik DDP (P. Agnieszka Pilarczyk): 691 351 237.

—————————————————-

 

„Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych

 „Aktywni+” na lata 2021–2025” – EDYCJA 2021

Tytuł zadania publicznego: ,,STREFA SENIORA”